پرسشنامه ناامیدی بک (BHS)

زمان مورد نیاز: 5-10 دقیقه

مخاطب : بزرگسالان و نوجوانان

هدف اصلی: ارزیابی احساس ناامیدی در مورد آینده

پرسشنامه‌ی زیر، پرسشنامه‌ای خودگزارشی است که برای اندازه گیری سطوح ناامیدی طراحی شده است. لطفاً بر اساس احساسی که در هفته‌های گذشته، از جمله امروز داشته‌اید، به هر سؤال با انتخاب گزینه‌ی درست یا نادرست، پاسخ دهید.

question