مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)

مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)

در این آزمون 30 گویه‌ای، آیتم‌ها در قالب بله-خیر (1-0) با محدوده امتیاز کلی 0-30 برای نسخه اصلی امتیازدهی می‌شوند.

راهنمای آزمون
تحلیل پاسخ‌های شما در این آزمون به شرح زیر است:
1. نمره 0-9 : نرمال
2. نمره 19-10: نشان دهنده افسردگی خفیف
3. نمره 30-20: افسردگی متوسط تا شدید

نقطه‌ی برش 9، 90% حساسیت و 80% تشخیص را نشان می دهد.

question