پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI)

زمان مورد نیاز: ۱۰ الی ۱۵ دقیقه
هدف اصلی: ارزیابی نشانگان افسردگی در کودکان و نوجوانان ( 7-17 ساله)

دانش آموز عزیز در این پرسشنامه 27 سؤال مطرح شده است که احساسات و افکار مختلف را ارائه می‌دهد. یکی یکی سوالات را بخوانید و هر یک از جملات را که بیشتر مربوط به کارها، احساسات و افکار شما در طول دو هفته گذشته می‌باشد انتخاب کنید. تا سؤال اول را جواب ندادید به سراغ سؤال دوم نروید. پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، شما باید جمله ای را انتخاب کنید که بیشتر حالت و احساسات شما را در دو هفته گذشته نشان می دهد. لطفا هیچ سوالی را بی جواب نگذارید.

question