در ادامه چندین جمله را خواهید دید. درستی هر جمله را متناسب با میزانی که با تجربه شما هماهنگ است، از یک تا هفت نمره‌دهی کنید. 

 

question