مقیاس دلایلی برای زندگی

دستورالعمل: بسیاری از مردم حداقل یک بار به خودکشی فکر کرده اند. بقیه هرگز آن را در نظر نگرفته‌اند. چه به آن فکر کرده باشید چه نکرده باشید، ما علاقه‌مندیم بدانیم که اگر این فکر به ذهن شما خطور کند یا کسی آن را به شما پیشنهاد دهد، چه دلایلی برای خودکشی نکردن دارید.
در صفحات بعدی دلایلی وجود دارد که مردم گاهی اوقات برای خودکشی نکردن ارائه می دهند. مایلیم بدانیم که هر یک از این دلایل احتمالی در این برهه از زندگی شما، چقدر برای شما به عنوان دلیلی برای نکشتن خود اهمیت دارد. لطفاً به هر سؤال پاسخ دهید.
هر دلیل را می توان از 1 (به هیچ وجه اهمیتی ندارد) تا 6 (به شدت مهم) نمره‌گذاری کرد. اگر دلیلی برای شما صدق نمی کند یا اگر معتقد نیستید که این جمله درست است، احتمالاً مهم نیست و باید 1 بگذارید. لطفاً به جای اینکه فقط از نمرات میانی (2 ، 3، 4، 5) یا فقط از نمرات دو سر طیف (1، 6) استفاده کنید، از کل طیف نمره‌ها استفاده کنید.

حتی اگر هرگز اقدام به خودکشی نداشتید یا قاطعانه معتقد هستید که هرگز به طور جدی به کشتن خود فکر نمی کنید، باز هم مهم است که به هر دلیل، امتیاز دهید. در این مورد، بر اساس این که چرا خودکشی جایگزینی برای شما نیست و یا هرگز نخواهد بود، امتیاز بدهید.

question