پاورپوینت های جلسات مربوط به روان شناسی اجتماعی و زبان و تفکر و یادگیری درس مباحث اساسی در روان شناسی ۱

پاورپوینت های جلسات مربوط به روان شناسی اجتماعی و زبان و تفکر درس مباحث اساسی در روان شناسی ۱ پیوست شده و از لینک ذیل قابل دانلود است:

روان شناسی اجتماعی

زبان و تفکر

سپانو دیتا